Työsyrjintä tarkoittaa sitä, että työntekijä asetetaan muita työntekijöitä huonompaan asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Tällaista syrjintää voi tapahtua esimerkiksi rodun, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella.

Työsyrjintä voi näkyä erilaisina tekoina, toimintana ja kohteluna niin työpaikkailmoituksissa, työhönotossa, työtehtävissä, koulutukseen pääsemisessä, palkan suuruudessa, uralla etenemisessä kuin työsuhteen kestossakin. Työsyrjintään voi syyllistyä sekä työnantaja että työnantajan edustaja.

Tämän lisäksi työsyrjintä voi ilmetä uhkaavana, vihamielisenä, halventavana, nöyryyttävänä tai hyökkäävänä ilmapiirinä. Tämän ilmapiirin tarkoituksena on työntekijän arvon tai koskemattomuuden loukkaaminen. Häirintänä ilmenevä työsyrjintä puolestaan näkyy esimerkiksi loukkaamistarkoituksessa esitettyinä sanomisina, jotka on verhottu humoristisiksi, ja nimittelynä tai halventavana ja nöyryyttävänä käyttäytymisenä. Työsyrjintää voi olla myöskin ohje tai käsky syrjiä, jolloin työntekijä joutuu muita huonompaan asemaan.

Työsyrjintä voi olla myöskin kiskonnantapaista. Kiskonnantapainen työsyrjintä tarkoittaa sitä, että työnhakija tai työntekijä asetetaan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä. Epäedullinen asema voi tarkoittaa esimerkiksi muihin työntekijöihin verrattuna huomattavasti alhaisemman palkan maksamista tai epäasiallisia työaikoja.

Laki ja rangaistukset


 
Työsyrjinnästä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tämä rangaistussäännös on toissijainen eli sitä sovelletaan silloin, kun teosta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

Työsyrjintä ja raskaus


Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän raskauden tai perhevapaan perusteella. Työ- ja virkasuhteen kaikissa vaiheissa voi esiintyä raskauteen ja perhevapaisiin liittyviä syrjintätilanteita, mutta tyypillisimmillään ne liittyvät työhönottoon, määräaikaisten työsopimusten jatkamiseen sekä perhevapaalta palaamiseen. Työntekijää ei saa raskauden tai perhevapaan vuoksi syrjäyttää työhönottotilanteessa tai koulutukseen valittaessa, eikä myöskään irtisanoa tai rajoittaa hänen työsuhteensa kestoa. Raskauden, synnytyksen tai perheenhuoltovelvollisuuden vuoksi tapahtuva syrjintä on myöskin usein samalla sukupuolisyrjintää.

Raskautta ja perhevapaita koskevat säännökset vaikuttavat erityisesti määräaikaisiin työsopimuksiin. Raskaus ei ole työnantajalle hyväksyttävä syy syrjäyttää työnhakijaa valitessaan työntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen, eikä määräaikaista työsuhdetta voi rajoittaa kestämään vain perhevapaan alkuun tai jättää uusimatta, kun työ jatkuu.
työsyrjintä2

Mitä voin tehdä ja kuinka voin selvitä työsyrjinnästä?

Työsyrjintä voi olla stressaavaa ja traumaattista, jolloin myös toimenpiteisiin ryhtyminen voi tuntua raskaalta. Kokiessasi työsyrjintää voit edetä seuraavalla tavalla.

Varmista ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, että kyse on ollut syrjinnästä. Tarkastele tilannettasi monesta eri näkökulmasta mahdollisimman objektiivisesti sekä vertaa tilannettasi määritelmiimme työsyrjinnästä. Usein on myös perusteltua ottaa heti yhteyttä lakimieheen.

Jos päätät jatkaa toimenpiteitä, sinun kannattaa kerätä mahdollisimman paljon todisteita syrjinnästä. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi sähköposteja, kirjallisia varoituksia, arviointeja tai irtisanomisilmoituksen. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä usein syrjintä näyttäytyy tekoina ja keskusteluina, joita voi olla vaikeaa dokumentoida. Tällaisissa tapauksissa on hyvä pitää yksityiskohtaista päiväkirjaa siitä, millaisissa tilanteissa syrjintä ilmenee ja ketkä olivat läsnä.

Kun olet valmis tekemään ilmoituksen syrjinnästä, ota selvää miten työpaikallasi kyseisissä tilanteissa edetään sekä noudata lakimiehesi ohjeita. Myös työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai työterveyshuollolle voi tehdä ilmoituksen. Työsyrjintään voi syyllistyä vain työnantaja tai hänen edustajansa.

Tee selväksi, ettei kohtaamasi kohtelu ole hyväksyttävää. Syrjintä voi jäädä käsittelemättä, mikäli sen kohteeksi joutunut henkilö vähättelee ongelmaa. Mikäli yritys ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, voi olla syytä viedä asia eteenpäin lakimiehen avustuksella.

Syrjinnän käsittely ei välttämättä ole nopeaa eikä sitä, miten muut valituksen vastaanottavat, voi ennustaa. Syrjintä voi nostaa pintaan erilaisia tunteita kuten surua, stressiä ja vihaa. Tällöin on tärkeää pyrkiä hallitsemaan tunteitaan ja vihaansa, etteivät ongelmat työpaikalla syvene.

Sosiaalinen tuki voi vähentää syrjinnän uhrin kokemusta stressistä ja eristäytyneisyydestä. Turvaudu siis ystäviisi ja perheenjäseniisi puhuaksesi kokemuksistasi. Heidän tukensa voi antaa voimaa tilanteesta selviämiseen.

On myös tärkeää jo mahdollisen varhaisessa vaiheessa harkita, mitä ulkopuolista apua koet tarvitsevasi asian hoitamiseksi niin asian oikeudelliselta kuin myös henkisen jaksamisesi kannalta.